Podatek od nieruchomości


Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2024 roku:

1. Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,91 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 3,09 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,29 zł od 1 m2 powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz.485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,44 zł od 1 m2 powierzchni;


2. Od budynków lub ich części:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 6,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • domu letniskowego 8,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3. Od budowli:

 • od budowli 2 % ich wartości


4. podatek od nieruchomości

 • od budynków mieszkalnych,  od nieruchomości dla budynków mieszkalnych i ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,15 zł


Zwalnia się od podatku:

- grunty i budynki wykorzystywane dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej,
- grunty i budynki wykorzystywane przez publiczną służbę zdrowia,
- świetlice wiejskie z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- grunty, budynki, budowle i przewody sieci rozdzielczej służące do przesyłania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- nieruchomości dla budynków mieszkalnych i ich części

Podstawa prawna:
 

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U z 2019r. poz. 1104)
 • Uchwała Nr L/259/21 Rady Gminy Ładzice z dnia 26 listopada 2021r.  w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Ł. z 2021r. poz. 6009)
 • Uchwała Nr XXIV/178/2005 Rady Gminy Ładzice z dnia 7 grudnia 2005 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych
 • Uchwała Nr XVIII/135/2004 Rady Gminy Ładzice z dnia 6 grudnia 2004 w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości

Druki do pobrania: Deklaracje, Informacje

Informacja wytworzona przez:
Aneta Obarzanek , w dniu:  18‑09‑2007 07:08:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  18‑09‑2007 07:08:18
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2024 09:50:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie