Gospodarka odpadami


UWAGA:

W celu prawidłowego naliczania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypomina się mieszkańcom Gminy Ładzice o konieczności zgłaszania w Urzędzie Gminy Ładzice, pok. 22A zaistniałych zmian , dotyczących np. zgonu, urodzenia, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany danych personalnych, itp., w terminie 14 dni od ich wystąpienia.
 

MIESZKAŃCY GMINY ŁADZICE informujemy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, podstawą przyjęcia odpadów do Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest okazanie dowodu osobistego oraz aktualnego dowodu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przeciwnym wypadku odpady nie zostaną przyjęte.

 

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE GMINY ŁADZICE

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY ŁADZICE - Aktualny kontakt telefoniczny do firmy zajmującej się zbieraniem odpadów komunalnych z terenu gminy Ładzice : Lokalne Biuro Obsługi Klienta w Radomsku tel. 446832532 lub 694411055

INFORMACJA O SPOSOBIE SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - (P S Z O K)

Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ładzice oraz Gminny Plan Gospodarki OdpadamiSposób dokonywania opłaty za wywóz odpadów komunalnych

Opłaty z tytułu utrzymania czystości w gminie uiszcza się miesięcznie, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Opłatę uiszcza się dowolną formą na konto bankowe nr 88 8980 0009 2005 0008 2006 0020 lub w kasie Urzędu Gminy Ładzice.

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI


Od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych zapewni Gmina Ładzice, poprzez zawarcie umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - z firmą wyłonioną w drodze przetargu. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy:
- wskazać sposób gromadzenia odpadów - selektywny lub zmieszany;
- podać ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość;
- wyliczyć miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki opłat obowiązujące od 1 lutego 2019r.:

zbiórka selektywna - 16,00 zł /osobę/ miesiąc,

zbiórka nieselektywna - 25,00 zł /osobę/miesiąc.

Opłata za odpady [ zł ] = ilość mieszkańców [ M ] x stawka opłaty [ zł/M ]
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Deklarację należy złożyć:

  1. Osobiście w Urzędzie Gminy Ładzice przy ul. Wyzwolenia 36, gm. Ładzice, pokój nr 22 A
  2. Przesyłką pocztową na adres: Urząd Gminy Ładzice ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice.
  3. Poprzez wypełnienie i przesłanie deklaracji elektronicznej na skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Ładzice przy wykorzystaniu platformy EPUAP (www.epuap.gov.pl)


Informujemy, że w budynku Urzędu Gminy przy ul. Wyzwolenia 36, pokój nr 22 A można uzyskać informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie oraz uzyskać pomoc w wypełnieniu deklaracji odpadowych.
________________
Godziny otwarcia:

Poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 - 15:00

Wzory deklaracji:

Formularz elektroniczny umożliwiający wypełnienie i przesłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Ładzice za pomocą platformy EPUAP (xml)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (doc)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf)

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VI/32/19 Rady Gminy Ładzice z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ładzice

Uchwała Nr V/24/18 Rady Gminy Ładzice z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała Nr V/23/18 Rady Gminy Ładzice z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ładzice

Uchwała Nr IX/41/15 Rady Gminy Ładzice z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ładzice

Uchwała Nr XIX/100/16 Rady Gminy Ładzice z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie terminu,  częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ładzice

Uchwała Nr XIX/102/16 Rady Gminy Ładzice z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie określenia  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ładzice

 

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  17‑05‑2013 13:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2019 10:11:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive