Deklaracja zgodnosci


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Urząd Gminy Ładzice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.ladzice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2006-12-06 .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31 .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Nie wszystkie zdjęcia posiadają tekst alternatywny,
  • Załączniki nie posiadają dostępnej treści,
  • Załączniki nie posiadają dostępnych opisów,
  • Materiały audiowizualne nie posiadają napisów,
Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Angelika Paleń, adres e-mail dostepni@ladzice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 44 684 08 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejścia do budynku, korytarzy, schodów, wind:

Budynek Urzędu Gminy Ładzice ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice znajduje się w bliskiej odległości od dwóch przystanków autobusowych obsługiwanych przez autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Radomsko Sp. z o.o.

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne znajduje się przy ulicy Wyzwolenia. Przed wejściem znajdują się trzy schody, obok drzwi zainstalowano dzwonek. Wewnątrz budynku na wprost drzwi wejściowych znajduje się podświetlana tablica informacyjna, na której znajdują się nazwy poszczególnych referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy wraz z numerami pokoi. Interesanci mogą skorzystać również z wejścia bocznego, usytuowanego przy ulicy Ogrodowej. Obok drzwi wejściowych znajduje się dzwonek, przywołujący pomoc dla osób mających problemy z wejściem do budynku.

Budynek urzędu posiada dwie kondygnacje: parter oraz I piętro. Przy schodach zewnętrznych, znajdujących się przy wejściu głównym oraz schodach wewnętrznych brak jest platform i pochylni. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Wewnątrz budynku zapewnione są miejsca do odpoczynku. Drzwi znajdujące się na I piętrze są skontrastowane z otaczającą je ścianą, ponadto przy niektórych pokojach zawieszone są tabliczki z kontrastującą z tłem ramką.

W przypadku, gdy klient ze szczególnymi potrzebami ( np. z niepełnosprawnością narządów ruchu, poruszający się na wózku, korzystający z chodzika lub kul ortopedycznych) chce skorzystać z usług Urzędu Gminy Ładzice, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy telefonicznie pod numerem: (+48) 44 684 08 95 lub mailowo, adres e-mail ladzice@ladzice.gminyrp.pl. Pracownik Referatu Organizacyjnego, po zdefiniowaniu potrzeby klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę Urzędu, a następnie przekazuje informację o terminie spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę. Pracownik obsługuje klienta ze szczególnymi potrzebami w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ładzice, znajdującej się obok wejścia głównego do budynku Urzędu przy ulicy Wyzwolenia. Wejście do sali konferencyjnej wyposażone jest w podjazd o niskim stopniu nachylenia. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą klientowi w opuszczeniu budynku.

W przypadku, kiedy osoba ze szczególnymi potrzebami ( np. słaba, chorująca, osoba z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem) chce skorzystać w usług Urzędu Gminy Ładzice, ale ma problemy z dostaniem się na wyższą kondygnację budynku, może skorzystać z dzwonków, znajdujących się przy wejściach. Pracownik merytoryczny Urzędu, do którego kierowana jest sprawa, przyjmuje osobę na parterze budynku lub w sali konferencynej, zapewniając jej wszelką pomoc.

W budynku Urzędu nie ma toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność informacji głosowych

Na obecną chwilę w budynku nie ma informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Urząd Gminy Ładzice nie dysponuje własnym parkingiem.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tą chwilę jest niedostępna.

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑03‑2021 11:41:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie