Gospodarka odpadami


Wytyczne Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 ( w czasie trwania pandemii/epidemii)

UWAGA:

W celu prawidłowego naliczania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypomina się mieszkańcom Gminy Ładzice o konieczności zgłaszania w Urzędzie Gminy Ładzice, pok. 22A zaistniałych zmian , dotyczących np. zgonu, urodzenia, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany danych personalnych, itp., w terminie 14 dni od ich wystąpienia.
 

MIESZKAŃCY GMINY ŁADZICE informujemy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, podstawą przyjęcia odpadów do Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest okazanie dowodu osobistego oraz aktualnego dowodu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przeciwnym wypadku odpady nie zostaną przyjęte.

 

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE GMINY ŁADZICE

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY ŁADZICE - Aktualny kontakt telefoniczny do firmy zajmującej się zbieraniem odpadów komunalnych z terenu gminy Ładzice : Lokalne Biuro Obsługi Klienta w Radomsku tel. 446832532 lub 694411055

INFORMACJA O SPOSOBIE SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - (P S Z O K)

Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ładzice oraz Gminny Plan Gospodarki Odpadami

Wskaźniki odzysku w latach wcześniejszych i przewidziane do osiągnięcia w latach następnych w Gminie Ładzice

Sposób dokonywania opłaty za wywóz odpadów komunalnych

Opłaty z tytułu utrzymania czystości w gminie uiszcza się miesięcznie, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Opłatę uiszcza się dowolną formą na konto bankowe nr 88 8980 0009 2005 0008 2006 0020 lub w kasie Urzędu Gminy Ładzice.

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI


Od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych zapewni Gmina Ładzice, poprzez zawarcie umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - z firmą wyłonioną w drodze przetargu. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy:
- wskazać sposób gromadzenia odpadów - selektywny ;
- podać ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość;
- wyliczyć miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki opłat obowiązujące w 2020r.:

  • zbiórka selektywna - 19,00 zł /za osobę/co miesiąc,
  • jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 38,00 zł

Opłata za odpady [ zł ] = ilość mieszkańców [ M ] x stawka opłaty [ zł/M ]
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Deklarację należy złożyć:

  1. Osobiście w Urzędzie Gminy Ładzice przy ul. Wyzwolenia 36, gm. Ładzice, pokój nr 22 A
  2. Przesyłką pocztową na adres: Urząd Gminy Ładzice ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice


Informujemy, że w budynku Urzędu Gminy przy ul. Wyzwolenia 36, pokój nr 22 A można uzyskać informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie oraz uzyskać pomoc w wypełnieniu deklaracji odpadowych.
________________
Godziny otwarcia:

Poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 - 15:00

Wzory deklaracji:

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXV/130/20 Rady Gminy Ładzice z dnia 21 lutego 2020r zmieniająca Uchwałę nr XXII/111/19 Rady Gminy Ładzice z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości


 Uchwała Nr XXIV/122/20 Rady Gminy Ładzice z dnia 4 lutego 2020r w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ładzice

Uchwała Nr XXIII/121/20 Rady Gminy Ładzice z dnia 9 stycznia 2020r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/115/19 Rady Gminy Ładzice z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ładzice

Uchwała Nr XXIII/120/20 Rady Gminy Ładzice z dnia 9 stycznia 2020r zmieniająca Uchwałę Nr XXII/114/19 Rady Gminy Ładzice z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XXII/111/19 Rady Gminy Ładzice z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ładzice

Uchwała Nr XXII/112/19 Rady Gminy Ładzice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXII/113/19 Rady Gminy Ładzice z dnia 19 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ładzice

Uchwała Nr XXII/114/19 Rady Gminy Ładzice z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Uchwała Nr XXII/115/19 Rady Gminy Ładzice z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ładzice

Uchwała Nr XXII/116/19 Rady Gminy Ładzice z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ładzice

Uchwała Nr XIX/100/16 Rady Gminy Ładzice z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie terminu,  częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ładzice

Uchwała Nr XIX/102/16 Rady Gminy Ładzice z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie określenia  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ładzice

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  17‑05‑2013 13:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  17‑05‑2013 13:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑12‑2020 17:17:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie