Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ładzicach


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ładzicach działa przy Urzędzie Gminy w Ładzicach, pod adresem ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice, tel. 44 684 08 95, e-mail:  gmina@ladzice.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) to społeczna grupa działająca na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.).

Podstawowym zadaniem komisji jest realizowanie zadań własnych gminy w zakresie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ładzicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 z późn. zm.), a także realizuje zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w w Gminie Ładzice w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia dotyczą:

 1. przyjęcia zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 2. zaproszenia na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i poddania się leczeniu odwykowemu.
 3. jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie potwierdzają konieczność kontynuowania postępowania, uzasadnione jest skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog lub specjalista psychoterapii uzależnień i psychiatra) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 25 ustawy);
 4. przygotowania dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym (art. 26 ust. 3 ustawy), do której należą: opinia wydana przez biegłych (jeśli została wydana), protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu, o ile do takiej rozmowy doszło, inne informacje w sprawie, jeśli osoba uzależniona nie stawiła się na rozmowę w terminie wskazanym przez komisję ani też na badanie przez biegłych, do wniosku należy dołączyć informację o podjętych w tej sprawie czynnościach (liczba i terminy wezwań wraz z informacją o niestawieniu się osoby wzywanej);
 5. złożenia wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (art. 26 ust. 3 ustawy).

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.

W szczególności zadania te obejmują:

 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;
 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 jest realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ładzicach.

Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2023 Wójta Gminy Ładzice z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ładzicach został powołany Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ładzicach:

 1. Katarzyna Kowalik - Przewodniczący

 2. Lidia Czerwińska – Zastępca Przewodniczącego

 3. Magdalena Sobczyk - członek

 4. Andrzej Łyczkowski - członek

 5. Robert Smutek – członek

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działania Komisji jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi, a także ograniczenie dostępności alkoholu.

Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych oraz ich rodzin, a także kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.

Pomoc osobom uzależnionym i członkom rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym świadczy w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym do spraw uzależnień instruktor terapii uzależnień w procesie certyfikacji Pan Andrzej Łyczkowski. Pomoc jest udzielana w dwa pierwsze poniedziałki każdego miesiąca w godzinach od 15:00 do 18:00, w pokoju Przewodniczącego Rady Gminy przy Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ładzicach.

Zapraszamy na indywidualne spotkania, rozmowy i zgłoszenia osób uzależnionych do objęcia procedurą postępowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ładzicach.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Kowalik , w dniu:  05‑12‑2008 11:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  05‑12‑2008 11:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑03‑2024 18:21:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie