Gospodarka odpadami


GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ŁADZICE

Zgodnie z przepisami właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

 • papieru i tektury;
 • szkła;
 • tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych;
 • odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów;
 • popiołu
 • przeterminowanych leków i chemikaliów;
 • zużytych baterii i akumulatorów;
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych;
 • zużytych opon;
 • odpady niebezpieczne;
 • odpady tekstyliów i odzieży;
 • odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ładzice przedstawia się następująco:

 • 29,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 116,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Ładzice kształtuje się następująco:

 • 220,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe , jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 880,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe- opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

W związku z podjęciem uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od stycznia 2024 obowiązuje zniżka 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Terminy płatności

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po miesiącu za który wnoszona jest opłata (przykład  za miesiąc styczeń 2024 r. należy zapłacić do 20 lutego 2024 r.).

W przypadku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Ładzice należy opłatę za dany rok uiścić do dnia 31 maja. Z kolei w przypadku gdy obowiązek opłaty powstanie po terminie (31 maja), opłatę tę należy wnieść w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na indywidualny rachunek bankowy: 88 8980 0009 2005 0008 2006 0020 podając w tytule przelewu imię, nazwisko oraz adres nieruchomości, z której odbierane są odpady.

Zmiana danych w deklaracji / Nowa deklaracja

W celu prawidłowego naliczania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypomina się mieszkańcom Gminy Ładzice o konieczności zgłaszania w Urzędzie Gminy Ładzice, pok. 10A .

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty (zmiana liczby osób) właściciel jest obowiązany złożyć deklarację w terminie do 10 dnia następnego miesiąca (przykład- dnia 16 stycznia zmieniła się liczba osób z 5 osób na 4 osoby (1 osoba wyprowadziła się poza teren gminy i tam opłaca należność z tytułu gospodarowania odpadami) właściciel winien zatem złożyć deklarację zmieniają do dnia 10 lutego aby zmiany zaczęły obowiązywać od stycznia). W przypadku narodzin dziecka właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia osoby w deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku śmierci jednego z mieszkańców deklarację zmieniającą należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku nowo zamieszkałego budynku właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklarację można złożyć:

 • podczas wizyty w urzędzie ,
 • listownie,
 • elektronicznie.

Deklarację składa właściciel nieruchomości. Ten obowiązek dotyczy również:

 • współwłaścicieli,
 • użytkowników wieczystych,
 • innych podmiotów władających nieruchomością.

Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne ma obowiązek złożenia w gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie. Jeżeli nie wypełni tego obowiązku otrzyma wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt w drodze decyzji określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek gromadzenia odpadów w sposób selektywny, w przypadku kiedy właściciela nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów komunalnych przedsiębiorstwo odbierające odpady, stwierdzając naruszenie zasad selektywnej zbiórki sporządzi protokół oraz dokumentacje fotograficzną i przekaże je do Urzędu Gminy. W takim przypadku nałożona zostanie stawka opłaty podwyższonej.

Informujemy, że w budynku Urzędu Gminy przy ul. Wyzwolenia 36, pokój nr 10 A można uzyskać informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie oraz uzyskać pomoc w wypełnieniu deklaracji odpadowych.

Godziny otwarcia Urzędu:

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:30 - 15:30
 • wtorek w godzinach 7:30 - 16:00

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ładzice ustala wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w zależności od liczby zamieszkujących je osób:

 • 1-3 osób -kosz 110 l,
 • 4-6 osób- kosz 120 l,
 • 7 i więcej osób 240 l.

Drogi Mieszkańcu

W celu osiągnięcia określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami poziomów recyklingu, wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości:

 • kupować produkty w opakowaniach zwrotnych,
 • korzystać z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania,
 • używać toreb wielokrotnego użytku do zakupów codziennych,
 • zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed wrzuceniem do pojemników na odpady,
 • przekazywać stare, nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym,
 • wykorzystywać odpady ogrodowe oraz kuchenne na terenie nieruchomości np. poprzez kompostowanie odpadów ogrodowych oraz kuchennych roślinnych na terenie ogródków przydomowych,
 • prawidłowo segregować odpady.

Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ładzice oraz Gminny Plan Gospodarki Odpadami

Regulamin utrzymania czystości na terenie gminy Ładzice

Podstawa prawna:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
9KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marta Kowalik Wolska , w dniu:  17‑05‑2013 13:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  17‑05‑2013 13:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑01‑2024 10:16:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie