Zarządzanie Kryzysowe


Zarządzanie kryzysowe - to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru;

Sytuacja kryzysowa - to sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu , że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych.

Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

 1. Kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,

 2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

 • Realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,

 • Opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego

 1. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

 2. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta

 3. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym

 4. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej

Zadania powyższe Wójt wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.

Organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powoływany przez Wójta.

Zagrożenia, które mogą wystąpić na terenie gminy oraz ich charakterystyka:

 1. zagrożenia epidemiczne - jest to zagrożenie, na które praktycznie nie jesteśmy przygotowani i wystąpienie choroby zakaźnej rozprzestrzeniającej się wśród społeczeństwa byłoby niezwykle trudne do opanowania,

 2. zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt - zagrożenie mogące objąć cały obszar gminy ze szczególnym uwzględnieniem terenów przyległych do rzeki Warty, ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia grypy ptaków, spożywania wody z ujęcia, które uprzednio zostało zalane przez wody powodziowe lub zanieczyszczone wody gruntowe,

 3. zagrożenia powodziowe oraz meteorologiczne - zagrożenie ma charakter lokalny. W okresie zimowym i wiosennych roztopów jak również w okresie gwałtownych opadów może dojść do podwyższenia poziomu wód w rzece Warcie, która stanowi zagrożenie powodziowe dla mieszkańców wsi Jankowice i Zakrzówek Szlachecki.

Coraz częstszymi mogą być natomiast zagrożenia meteorologiczne w postaci silnych huraganowych wiatrów, połączonych z dużymi opadami deszczu powodującymi lokalne podtopienia, wysokich temperatur i suszy, niskich temperatur, połączonych z dużymi opadami śniegu.

 1. zagrożenia będące powodem wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - zagrożenia o skali powodującej konieczność wprowadzenia ograniczeń praw wolności i obywatela, czyli ewoluujące, progresywne i wiążące się z ogromnymi stratami w ludności, środowisku i infrastrukturze,

 2. zagrożenia będące powodem wprowadzenia stanu wyjątkowego - zagrożenia o charakterze zagrożeń bezpieczeństwa publicznego mogące być konsekwencją nietypowych sytuacji kryzysowych lub społecznych,

 3. zagrożenia będące powodem wprowadzenia stanu wojennego - zagrożenia ze strony państw obcych,

 4. zagrożenia związane z wystąpieniem innych sytuacji kryzysowych - mogą to być wypadki masowe, katastrofy komunikacyjne, kolejowe, geologiczne, susze, skażenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz inne nieprzewidziane sytuacje spełniające definicję sytuacji kryzysowych.

Ważne telefony:

 • Wójt - 0 44 684 08 95

 • Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego - 044 684 08 95, fax - 044 684 08 22

 • Gminny Ośrodek Zdrowia - 044 685 03 35

 • Komisariat Policji w Lgocie Wielkiej - 044 680 13 77

 • Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - 044 683 54 22, 685 28 12

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii - 044 682 44 24, 685 03 46

 • Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna - 0602 689 450, 0501 689 705

 • Zakład Energetyczny O/Radomsko - 044 683 59 96, 685 85 00

Telefony alarmowe w całej Polsce:

 • Straż Pożarna - 998

 • Pogotowie Ratunkowe - 999

 • Policja - 997

 • Pogotowie Energetyczne - 991

Plik pdf Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
88KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Florentyna Koćwin , w dniu:  05‑12‑2008 07:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑11‑2016 09:18:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive