Zgromadzenia publiczne


W przypadku zgromadzeń nie powodujących utrudnień i konieczności zmian w organizacji ruchu drogowego właściwym jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie ze wskazaną procedurą w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.lodzkie.eu/page/3978

Powyższe zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w przypadku gdy w danej gminie nie zostało utworzone gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, przyjmuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na numer telefaksu: 42 664 14 01 lub e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

Organ Gminy jest właściwy do złożenia zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu jedynie w sytuacji, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie będzie powodować utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu drogowego.

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,

  2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL, albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,

  3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie,

  4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasą przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

  5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

  1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia,

  2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Opłaty:

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce składania wniosku

  1. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Ładzice, ul. Wyzwolenia 36,97-561 Ładzice,

  2. osobiście w godzinach pracy urzędu,

  3. drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  28‑10‑2015 11:29:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  28‑10‑2015 11:29:28
Data ostatniej aktualizacji:
28‑10‑2015 11:48:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive