Dostęp alternatywny


Informacje podstawowe

 1. Dostęp alternatywny 1 w Urzędzie Gminy Ładzice dotyczy zapewniania dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Osoba ze szczególnymi potrzebami to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki, aby przezwyciężyć bariery, by uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami 2.
 3. Osoby ze szczególnymi potrzebami to nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale również osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z dziećmi, osoby z większym bagażem lub poszkodowane w wypadkach.
 4. Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, a Urząd nie jest w stanie zapewnić Ci dostępności, to jest zobowiązany zapewnić dostęp alternatywny. Brak dostępności, o którym mowa może być spowodowany jedynie względami technicznymi lub prawnymi.
 5. Dostęp alternatywny polega w szczególności na:
  • zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby,
  • zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
  • wprowadzeniu takiej organizacji Urzędu, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
 6. Jeżeli Urząd nie jest w stanie zapewnić Ci dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, powinien umożliwić Ci kontakt:
  • telefoniczny,
  • korespondencyjny,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • za pomocą tłumacza języka migowego,
  • za pomocą tłumacza-przewodnika.3
 7. W przypadku, gdy jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami i chcesz skorzystać z usług Urzędu Gminy Ładzice, powinieneś w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy:
  • telefonicznie +48 44 684 08 95, (fax) +48 44 684 08 22,
  • drogą pocztową ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem:
   • gmina@ladzice.pl,
   • dostepni@ladzice.pl
  • korzystając ze skrzynki EPUAP dostępnej pod adresem:
   • /tw07lui13x/skrytka
  • korzystając ze skrzynek na dokumenty, umieszczonych przy wejściach do budynku Urzędu,
  • lub poprzez kontakt osobisty ( np. Twój opiekun, sąsiad, członek rodziny mogą zgłosić taką potrzebę na miejscu w Urzędzie).
 8. Tą samą drogą można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności. Wzór wniosku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ladzice.pl oraz na stronie internetowej Gminy Ładzice  https://ladzice.pl  w zakładce DOSTĘPNOŚĆ / FORMULARZE.
 9. Pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się z Tobą, aby ustalić sposób oraz dogodny termin załatwienia sprawy.
 10. Osobą odpowiedzialną za organizację dostępu alternatywnego w Urzędzie Gminy Ładzice jest Pani Karolina Kotlińska, adres e-mail karolina.kotlinska@ladzice.pl, tel. 44 684 08 95; (fax) 44 684 08 22.
 11. Koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Gminy Ładzice jest:
  • Pani  Karolina Kotlińska, adres e-mail karolina.kotlinska@ladzice.pl, tel. 44 684 08 95; (fax) 44 684 08 22;
 12. Jeśli złożyłeś wniosek o zapewnienie dostępności do podmiotu publicznego, a podmiot ten dostępności nie zapewnił lub nie zapewnił Ci dostępu alternatywnego, to masz prawo złożyć skargę na brak dostępności. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, masz 30 dni na złożenie skargi od daty upływu terminu na zapewnienie dostępności przez organ na złożony uprzednio przez Ciebie został złożony wniosek o zapewnienie dostępności.
 13. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - rozpatrywanie skarg na brak dostępności podmiotów publicznych należy do zadań Prezesa Zarządu PFRON. Skargi powinny być składane do Oddziałów PFRON, właściwych terytorialnie dla podmiotów publicznych.
 14. Opis postępowania skargowego wraz z formularzem, przygotowanym przez PEFRON znajduje się na stronie interentowej https://dostepnosc.pfron.org.pl/

Dostęp alternatywny do treści cyfrowych

 1. Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, w przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony lub aplikacji mobilnej skontaktuj się z Urzędem Gminy:
  • telefonicznie 44 684 08 95, (fax) 44 684 08 22,
  • drogą pocztową ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem:
   • gmina@ladzice.pl
   • dostepni@ladzice.pl
  • korzystając ze skrzynki EPUAP dostępnej pod adresem:
   • /tw07lui13x/skrytka
  • korzystając ze skrzynek na dokumenty, umieszczonych przy wejściach do budynku Urzędu,
  • lub poprzez kontakt osobisty ( np. Twój opiekun, sąsiad, członek rodziny mogą zgłosić taką potrzebę na miejscu w Urzędzie).
 2. Tą samą drogą możesz złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 3. Możesz zażądać udostępnienia informacji zamieszczonych na stronach internetowych w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:
  • Twoje dane,
  •  skazanie, o którą stronę internetową, aplikację mobilną lub dokument chodzi,
  •  sposób kontaktu z Tobą,
  •  formę, w jakiej powinna zostać przekazana niedostępna treść.
 4.     Urząd zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd niezwłocznie poinformuje Cię o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Dostęp alternatywny w zakresie informacyjno – komunikacyjnym

 1. Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, w przypadku problemów z dostępnością informacyjno - komunikacyjną skontaktuj się z Urzędem Gminy:
  • telefonicznie 44 684 08 95, (fax) 44 684 08 22,
  • drogą pocztową ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem:
   • gmina@ladzice.pl
   • dostepni@ladzice.pl
  • korzystając ze skrzynki EPUAP dostępnej pod adresem:
   • /tw07lui13x/skrytka
  • korzystając ze skrzynek na dokumenty, umieszczonych przy wejściach do budynku Urzędu,
  • lub poprzez kontakt osobisty ( np. Twój opiekun, sąsiad, członek rodziny mogą zgłosić taką potrzebę na miejscu w Urzędzie).
 2. Urząd nie zapewnia obsługi poprzez SMS, MMS, komunikatory internetowe oraz komunikację audiowizualną.
 3. W Urzędzie nie ma dostępu do usługi tłumacza on-line polskiego języka migowego. Jeśli chcesz skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego (lub innego tłumacza), zgłoś to w Urzędzie za pośrednictwem właściwego wniosku. Wzór wniosku znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ladzice.pl oraz na stronie internetowej Gminy Ładzice www.ladzice.pl  w zakładce DOSTĘPNOŚĆ / FORMULARZE.
 4.     Wniosek o zapewnienie usługi tłumacza polskiego języka migowego(lub innego) powinieneś/powinnaś złożyć:
  • co najmniej na 3 dni robocze przed Twoją wizytą w Urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych,
  • w formie określonej przez Urząd (patrz: Załącznik nr 1), w sposób zapewniający Ci dostępność.
 5. Gdy dokonasz zgłoszenia Urząd jest zobowiązany zapewnić Ci usługę tłumacza w terminie wyznaczonym lub uzgodnionym z Tobą. Jeżeli Urząd nie ma możliwości zapewnienia usługi tłumacza, wówczas:
  • zawiadamia Cię o tym i uzasadnia ten fakt,
  • wyznacza możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji usługi.4
 6. W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ladzice.pl oraz na stronie internetowej Gminy Ładzice https://ladzice.pl.  w zakładce DOSTĘPNOŚĆ / FORMULARZE zamieszczony jest wzór wniosku o zapewnienie tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) oraz SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych). Wzór wniosku napisany jest w języku prostym.
 7. Wniosek możesz złożyć osobiście lub w inny sposób określony w punkcie 1.
 8. Budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną, jednak nie posiada pozostałych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących ( systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia).5
 9. Jeżeli jesteś osobą słabosłyszącą, swoją sprawę będziesz mógł/mogła załatwić w wyciszonym pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku.
 10. Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami możesz zwrócić się do Urzędu z prośbą o udostępnienie wniosków w formie dla Ciebie dostępnej (alfabet Braille’a, druk powiększony, dokument w formie elektronicznej).
 11. Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami możesz również przyjść do urzędu z własnym tłumaczem lub własnym urządzeniem, które ułatwią Ci załatwienie sprawy.

Dostęp alternatywny w zakresie architektonicznym

 1. Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, w przypadku problemów z dostępnością architektoniczną skontaktuj się z Urzędem Gminy:
  • telefonicznie 44 684 08 95, (fax) 44 684 08 22,
  • drogą pocztową ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem:
   • gmina@ladzice.pl
   • dostepni@ladzice.pl
  • korzystając ze skrzynki EPUAP dostępnej pod adresem:
   • /tw07lui13x/skrytka
  • korzystając ze skrzynek na dokumenty, umieszczonych przy wejściach do budynku Urzędu,
  • lub poprzez kontakt osobisty ( np. Twój opiekun, sąsiad, członek rodziny mogą zgłosić taką potrzebę na miejscu w Urzędzie).
 2. Budynek Urzędu Gminy Ładzice ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice znajduje się w bliskiej odległości od dwóch przystanków autobusowych obsługiwanych przez autobusy EKSPRESS BUS Sp. z o. o. ul. T. Bairda 56/4 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
 3. Rozkład jazdy znajduje się na stronie firmy EKSPRESS BUS Sp. z o. o. pod adresem https://ekspress-bus.pl/rozklad-jazdy/
 4. Urząd Gminy dysponuje własnym parkingiem, na parkingu są wyznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne znajduje się przy ulicy Wyzwolenia. Przed wejściem znajdują się trzy schody, przy których brak jest platformy i pochylni. Obok drzwi zainstalowano dzwonek. Wewnątrz budynku na wprost drzwi wejściowych znajduje się podświetlana tablica informacyjna, na której znajdują się nazwy poszczególnych referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy wraz z numerami pokoi. Interesanci mogą skorzystać również z wejścia bocznego, usytuowanego przy ulicy Ogrodowej.
 6. Budynek posiada dwie kondygnacje: parter oraz I piętro. Schody wewnętrzne, prowadzące na wyższą kondygnację budynku wyposażone są w poręcze, które nie tylko pomagają utrzymać stabilność, ale również stanowią wsparcie oraz wskazówkę dotyczącą kierunku ruchu. Budynek urzędu nie jest wyposażony w windę.
 7. Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami, które mają trudności z dostaniem się na wyższą kondygnację budynku (np. osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby poruszające się na wózku) odbywa się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ładzice usytuowanej obok drzwi wejściowych, znajdujących się przy ulicy Wyzwolenia. Wejście do sali konferencyjnej posiada podjazd o niskim stopniu nachylenia. Drzwi wejściowe nie posiadają progu. Wewnątrz budynku zapewnione są miejsca do odpoczynku. Na wprost drzwi wejściowych znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 8. W przypadku, gdy osoba ze szczególnymi potrzebami skorzysta z wejścia do urzędu, znajdującego się  przy ulicy Wyzwolenia, ale ma trudności z pokonaniem schodów, prowadzących na wyższą kondygnację budynku, może powiadomić pracownika sekretariatu o swoim przybyciu w następujący sposób:
 •  dzwoniąc pod jeden ze wskazanych numerów  44 684 08 95, (fax) 44 684 08 22,
 •  używając dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych,
 •  prosząc o pomoc pracownika wykonującego obowiązki w pokoju nr 1, znajdującym się na parterze budynku Urzędu.

Pracownik sekretariatu udaje się na parter, w celu ustalenia przedmiotu sprawy, a następnie zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę Urzędu o konieczności obsłużenia osoby ze szczególnymi potrzebami bez zbędnej zwłoki. Obsługa klienta odbywa się w pokoju nr 1, znajdującym się na parterze budynku lub w sali konferencyjnej. W oczekiwaniu na pracownika, osoba może skorzystać z miejsc do odpoczynku, usytuowanych w bliskiej odległości od drzwi wejściowych. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą klientowi w opuszczeniu budynku.

Jeżeli osoba ze szczególnymi potrzebami chce złożyć dokumenty w Urzędzie Gminy, ale nie ma potrzeby powiadamiania o swoim przybyciu pracownika sekretariatu, może umieścić je w skrzynce, znajdującej się wewnątrz budynku, obok drzwi wejściowych. Pracownik sekretariatu na bieżąco kontroluje jej zawartość.

W przypadku, gdy osoba ze szczególnymi potrzebami skorzysta z wejścia do urzędu, znajdującego się  przy ulicy Ogrodowej, ale ma trudności z pokonaniem schodów, prowadzących na wyższą kondygnację budynku, może powiadomić pracownika sekretariatu o swoim przybyciu w następujący sposób:

 • dzwoniąc pod jeden ze wskazanych numerów  44 684 08 95, (fax) 44 684 08 22,
 • używając dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych,
 • prosząc o pomoc pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się na parterze budynku.

Pracownik sekretariatu udaje się na parter, w celu ustalenia przedmiotu sprawy, a następnie zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę Urzędu o konieczności obsłużenia osoby ze szczególnymi potrzebami, bez zbędnej zwłoki. Obsługa klienta  odbywa się w holu budynku, znajdującym się na parterze. Stanowisko obsługi zaopatrzone jest w stolik oraz miejsce do odpoczynku. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą klientowi w opuszczeniu budynku.

Jeżeli osoba ze szczególnymi potrzebami chce złożyć dokumenty w Urzędzie Gminy, ale nie ma potrzeby powiadamiania o swoim przybyciu pracownika sekretariatu, może umieścić je w skrzynce, znajdującej się wewnątrz budynku, obok drzwi wejściowych. Pracownik sekretariatu na bieżąco kontroluje jej zawartość.

Do budynku urzędu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Przypis

1Zgodnie z art. 7 ustawy w dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
2Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
3Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
4Zgodnie z art.11 i 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
5Urząd ma obowiązek zainstalowania pętli indukcyjnej lub systemu FM na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Informacja wytworzona przez:
Angelika Paleń , w dniu:  13‑04‑2021 14:52:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  13‑04‑2021 14:52:48
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2024 12:36:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie