Deklaracja dostępności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Urząd Gminy Ładzice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.bip.ladzice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2006-12-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne:

 • Nie wszystkie zdjęcia posiadają tekst alternatywny,
 • Załączniki nie posiadają dostępnej treści,
 • Załączniki nie posiadają dostępnych opisów,
 • Materiały audiowizualne nie posiadają napisów,
Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 2024-02-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • telefoniczny: (+48) 44 684 08 95
 • drogą pocztową: ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem: dostepni@ladzice.pl
 • korzystając ze skrzynki EPUAP dostępnej pod adresem: /tw07lui13x/skrytka
 • korzystając ze skrzynek na dokumenty, umieszczonych przy wejściach do budynku Urzędu,
 • osobisty.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Osobą do kontaktu jest Pani Karolina Kotlińska.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejścia do budynku, korytarzy, schodów, wind:

Budynek Urzędu Gminy Ładzice ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice znajduje się w bliskiej odległości od dwóch przystanków autobusowych obsługiwanych przez autobusy EKSPRESS BUS Sp. z o. o. ul. T. Bairda 56/4 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Rozkład jazdy znajduje się na stronie firmy EKSPRESS BUS Sp. z o. o. ul. T. Bairda 56/4 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki pod adresem https://ekspress-bus.pl/rozklad-jazdy/

W przypadku, gdy osoba ze szczególnymi potrzebami chce skorzystać z usług Urzędu Gminy Ładzice, może skontaktować się z pracownikiem Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy:

 • telefonicznie: (+48) 446840895,
 • drogą pocztową: ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice ,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem: dostepni@ladzice.pl
 • korzystając ze skrzynki EPUAP dostępnej pod adresem: /tw07lui13x/skrytka
 • korzystając ze skrzynek na dokumenty, umieszczonych przy wejściach do budynku Urzędu,
 • lub poprzez kontakt osobisty.

Budynek Urzędu posiada dwa wejścia:

 • Wejście główne znajduje się przy ulicy Wyzwolenia. Przed wejściem znajdują się trzy schody, przy których brak jest platformy i pochylni. Obok drzwi zainstalowano dzwonek. Dzwonek usytuowany jest na ścianie, po lewej stronie od drzwi wejściowych, na wysokości ok. 1,60 m. Wewnątrz budynku, na wprost drzwi wejściowych znajduje się podświetlana tablica informacyjna, na której znajdują się nazwy poszczególnych referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy wraz z numerami pokoi;
 • Wejście boczne, usytuowane przy ulicy Ogrodowej. Na lewej framudze drzwi, na wysokości ok. 1,30 m zamontowano dzwonek.

Budynek urzędu posiada dwie kondygnacje: parter i I piętro. Schody wewnętrzne, prowadzące na wyższą kondygnację budynku wyposażone są w poręcze, które nie tylko pomagają utrzymać stabilność, ale również stanowią wsparcie oraz wskazówkę dotyczącą kierunku ruchu. Budynek nie jest wyposażony w windę. Na pierwszym piętrze znajduje się krzesło ewakuacyjne przymocowane do ściany usytuowanej przy schodach prowadzących na niższą kondygnację budynku.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami, które mają trudności z dostaniem się na wyższą kondygnację budynku, odbywa się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ładzice usytuowanej po prawej stronie, obok drzwi wejściowych, znajdujących się przy ulicy Wyzwolenia. Wejście do sali konferencyjnej posiada podjazd o niskim stopniu nachylenia. Drzwi wejściowe nie posiadają progu. Wewnątrz budynku zapewnione są miejsca do odpoczynku. Na wprost drzwi wejściowych znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku, gdy osoba ze szczególnymi potrzebami ( np. kobieta w ciąży, osoba starsza) skorzysta z wejścia do urzędu, znajdującego się przy ulicy Wyzwolenia, ale ma trudności z pokonaniem schodów, prowadzących na wyższą kondygnację budynku, może powiadomić pracownika sekretariatu o swoim przybyciu w następujący sposób:

 • dzwoniąc pod wskazany numer: (+48) 446840895
 • używając dzwonka znajdującego się na ścianie, po lewej stronie od drzwi wejściowych na wysokości ok. 1,60 m;
 • prosząc o pomoc pracownika wykonującego obowiązki w pokoju nr 1, znajdującym  się na parterze budynku Urzędu, po lewej stronie od drzwi wejściowych.

Pracownik sekretariatu udaje się na parter, w celu ustalenia przedmiotu sprawy, a następnie zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę Urzędu o konieczności obsłużenia osoby ze szczególnymi potrzebami bez zbędnej zwłoki. Obsługa klienta odbywa się w pokoju nr 1, znajdującym się na parterze budynku lub w sali konferencyjnej. W oczekiwaniu na pracownika, osoba może skorzystać z miejsc do odpoczynku, usytuowanych w bliskiej odległości od drzwi wejściowych, po prawej stronie. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą klientowi w opuszczeniu budynku.

Jeżeli osoba ze szczególnymi potrzebami chce złożyć dokumenty w Urzędzie Gminy, ale nie ma potrzeby powiadamiania o swoim przybyciu pracownika sekretariatu, może umieścić je w skrzynce, znajdującej się wewnątrz budynku, po lewej stronie od drzwi wejściowych. Pracownik sekretariatu na bieżąco kontroluje jej zawartość.

W przypadku, gdy osoba ze szczególnymi potrzebami skorzysta z wejścia do urzędu, znajdującego się przy ulicy Ogrodowej, ale ma trudności z pokonaniem schodów, prowadzących na wyższą kondygnację budynku, może powiadomić pracownika sekretariatu o swoim przybyciu w następujący sposób:

 • dzwoniąc pod wskazany numer:(+48) 446840895
 • używając dzwonka znajdującego się na lewej framudze drzwi, na wysokosci ok. 1,30 m,
 • prosząc o pomoc pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się na parterze budynku.

Pracownik sekretariatu udaje się na parter, w celu ustalenia przedmiotu sprawy, a następnie zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę Urzędu o konieczności obsłużenia osoby ze szczególnymi potrzebami, bez zbędnej zwłoki. Obsługa klienta odbywa się w holu budynku, znajdującym się na parterze. Stanowisko obsługi zaopatrzone jest w stolik oraz miejsce do odpoczynku. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą klientowi w opuszczeniu budynku.

Jeżeli osoba ze szczególnymi potrzebami chce złożyć dokumenty w Urzędzie Gminy, ale nie ma potrzeby powiadamiania o swoim przybyciu pracownika sekretariatu, może umieścić je w skrzynce, znajdującej się wewnątrz budynku, na wprost drzwi wejściowych, oddalonej od wejścia na odległość ok 7 kroków. Pracownik sekretariatu na bieżąco kontroluje jej zawartość.

W budynku Urzędu nie ma toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność informacji głosowych

Na obecną chwilę w budynku nie ma informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną ,  nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla,  oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Urząd Gminy dysponuje własnym parkingiem, na parkingu są wyznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tą chwilę jest niedostępna.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  29‑03‑2021 11:46:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  29‑03‑2021 11:46:25
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2024 13:13:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie