Informator


W Ładzicach znajduje się gminna Biblioteka Publiczna, natomiast filia biblioteki mieści się w Jedlnie Pierwszym (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej).


Biblioteka funkcjonuje na podstawie:

  1. ustawy z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz.539 z późniejszymi zmianami),

  2. ustawy z dnia 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.2001 nr 13,poz.123),

  3. Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29.03.1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybie stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U. 1999 Nr 41,poz. 419)

  4. Ustawy z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zrn.)

  5. Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej.

Działalność Biblioteki służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.


Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

4) popularyzacja książki i czytelnictwa,

5)współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

7) popularyzacja nowoczesnych technologii społeczeństwa informatycznego.

Biblioteka może podejmować inne formy działania w dziedzinie kultury i oświaty wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. W Gminnej Bibliotece Publicznej działa publiczny punkt dostępu do Internetu, który uruchomiony został w ramach realizacji programu IKONKA z Ministerstwa Nauki. Dostęp do Internetu jest nieodpłatny.


Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Kowalska , w dniu:  19‑08‑2008 11:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑08‑2008 11:03:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive