Zakres kompetencji


Zakres kompetencji Skarbnika Gminy

 1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy, pełni funkcję Kierownika Referatu Finansowego
 • opracowuje projekt budżetu gminy oraz zmiany budżetu

 • czuwa nad prawidłową realizacją budżetu gminy

 • dokonuje kontroli wykorzystania środków budżetowych w jednostkach organizacyjnych gminy i nadzorowanych,

 • dokonuje bieżącej i okresowej analizy wykonania budżetu i informuje o jego realizacji,

 • sporządza sprawozdania okresowe i roczne z wykonania budżetu oraz inne sprawozdania i zestawienia.

 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 • dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 • opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

 • wykonuje określone przepisami prawa obowiązki w zakresie rachunkowości;
 • zapewnia przygotowanie projektów uchwał regulujących wysokości stawek podatkowych, prawidłowy wymiar i pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy,

 • zapewnia terminowe ściąganie należności budżetowych,

 • kontroluje prawidłowy obieg informacji i dokumentacji księgowo-rachunkowej

 • wykonuje budżet gminy zgodnie z uchwałą Rady, w tym:

 • przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek,

 • opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

 • zapewnia bankową obsługę budżetu Gminy poprzez przygotowanie i przeprowadzenie wyboru banku w trybie przepisów o zamówieniach publicznych,

 • przekazuje pracownikom Urzędu wytyczne do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego.
 • przekazuje wytyczne do planowania budżetowego i wskaźniki budżetowe jednostkom gminnym;
 • wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz zadania wynikające z upoważnień Wójta;


Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski , w dniu:  27‑09‑2007 11:39:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2007 11:39:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive