2016


Stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 2,53 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,23 zł od 1 m2 powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2 zł od 1 m2 powierzchni;

2. Od budynków lub ich części:
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 4,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • domu letniskowego 7,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3. Od budowli:
 
 • od budowli 2 % wartości

4. podatek od nieruchomości
 
 • od budynków mieszkalnych od nieruchomości dla budynków mieszkalnych i ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,15 zł

Zwalnia się od podatku:
 

- grunty i budynki wykorzystywane dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej,
- grunty i budynki wykorzystywane przez publiczną służbę zdrowia,
- świetlice wiejskie z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- grunty, budynki, budowle i przewody sieci rozdzielczej służące do przesyłania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- nieruchomości dla budynków mieszkalnych i ich części

Podstawa prawna:
 

 • Uchwała Nr XIII/54/15 z 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Ł. z 2015r. poz. 4694)
 • Uchwała Nr XIII/56/15 z 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. U. Woj Ł. z 2015r. poz. 4696)
 • Uchwała Nr XXIV/178/2005 Rady Gminy Ładzice z dnia 7 grudnia 2005 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych
 • Uchwała Nr XVIII/135/2004 Rady Gminy Ładzice z dnia 6 grudnia 2004 w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
 

Druki do pobrania: Deklaracje, Informacje

Informacja wytworzona przez:
Joanna Dryja , w dniu:  16‑12‑2015 12:23:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑12‑2015 13:20:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive