Fundusz Alimentacyjny


W dniu 1.10.2008r. weszła w życie ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ma ona na celu udzielenie pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji.

W Gminie Ładzice sprawy związane z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi Urząd Gminy Ładzice.

W związku z powyższym wszelkie informacje sprawie funduszu alimentacyjnego udzielane są w Urzędzie Gminy Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, tel. (044) 684 08 20 w godzinach pracy urzędu.

Informacja o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 01.10.2008 r.-30.09.2008 r.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy p. 13, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy zamieszkują na terenie Gminy Ładzice.

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne świadczące o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy,

- w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskaznia przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłuznika alimentacyjnego za granicą należy przedłożyć informacje właściwego Sądy lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą,

- zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego za rok poprzedzajacy okres świadczeniowy.

- oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

- oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

- dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,

- zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (w przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia).

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej :

- do 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,

- do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.


Osoba uprawniona - oznacza to osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie wyżej niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,

- jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,

- zawarła związek małżeński.

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień z funduszu alimentacyjnego zawarte są w ustawie z dnia 07 września 2007 roku (Dz. U. z dnia 19.10.2007 Nr 192, poz. 1378) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku.

Plik pdf Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
736KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
534KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Chachulska , w dniu:  05‑12‑2008 10:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2008 10:48:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive